مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمان>فعالیت ها> مطالب مفید  آموزش پزشکی 
                                                               

    مطالب مفید  آموزش پزشکی

 

کتابچه مستند سازی تجربه برگزاری پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

گزارشات ارزیابی درونی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

کتابچه خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی

نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

راهنمای تدوین طرح های پژوهش در آموزش
  گزارشات ارزیابی درونی گروههای بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
  

                        

  بازگشت به صفحه قبل>> 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمان>فعالیت ها> مطالب مفید  آموزش پزشکی    
 
مطالب مفید  آموزش پزشکی 
 
  کتابچه مستند سازی تجربه برگزاری پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی   
  گزارشات ارزیابی درونی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
  راهنمای تدوین طرح های پژوهش در آموزش 

<< بازگشت به صفحه قبل  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمان>فعالیت ها> مطالب مفید  آموزش پزشکی    
 
مطالب مفید  آموزش پزشکی 
 
  کتابچه مستند سازی تجربه برگزاری پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی   
  گزارشات ارزیابی درونی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
  راهنمای تدوین طرح های پژوهش در آموزش 

<< بازگشت به صفحه قبل 


مطالب مفید  آموزش پزشکی 
 
  کتابچه مستند سازی تجربه برگزاری پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی   
  گزارشات ارزیابی درونی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
  راهنمای تدوین طرح های پژوهش در آموزش 

<< بازگشت به صفحه قبل 


  کتابچه مستند سازی تجربه برگزاری پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی   
  گزارشات ارزیابی درونی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
  راهنمای تدوین طرح های پژوهش در آموزش 

<< بازگشت به صفحه قبل 


  کتابچه مستند سازی تجربه برگزاری پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی   
  گزارشات ارزیابی درونی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
  راهنمای تدوین طرح های پژوهش در آموزش 

<< بازگشت به صفحه قبل 


  کتابچه مستند سازی تجربه برگزاری پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی   
  گزارشات ارزیابی درونی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
  راهنمای تدوین طرح های پژوهش در آموزش 

  کتابچه مستند سازی تجربه برگزاری پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی   
  گزارشات ارزیابی درونی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
  راهنمای تدوین طرح های پژوهش در آموزش 

  کتابچه مستند سازی تجربه برگزاری پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی   
  گزارشات ارزیابی درونی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  کتابچه خلاصه مقالات پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی  
  نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
  راهنمای تدوین طرح های پژوهش در آموزش 

  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار