۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
معرفی کادر مدیریتی مرکز

مدیر مرکز

دکتر سمیه نوری حکمت

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

معاون  مرکز

دکتر محمود رضا دهقانی

پزشک عمومی ، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی