اخبار مرکز
آرشيو اخبـار
   

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکیکرمان>سایر واحدها >واحد آموزش پاسخگو


آموزش پاسخگو

امروزه ، ضرورت  بازنگري  جدي  در  برنامه هاي  آموزش  پزشکی  پاسخگویی در  مقابل  نیازهاي  اجتماع،  به  شکل  بسیار  گسترده اي  در سرتاسر  دنیا مورد توجه قرار گرفته است. با پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، توقع عمومی از پزشکی، از نظر وسعت و عمق اطلاعات و کیفیت و کمیت ارائه خدمات افزایشیافته و در اکثر کشورها، تقاضا برای خدمات پزشکی به حد انفجار رسیده است. مهمترین دغده پزشکی در قرن بیست و یکم تلاش در جهت رسیدن و اثبات این موضوع است که دانشگاه های علوم پزشکی، بیشترین نقش را در بهبود عملکرد سیستم ارائه خدمات بهداشتی دارند و این کار را نتنها با همسو کردن برنامه آموزشی خود با اولویت های سلامت جامعه انجام می دهند، بلکه سعی می کنند با توجه بیشتر به پیش بینی نیازهای سلامت و منابع انسانی جامعه، اطمینان یابند که فارغ التحصیلان علوم پزشکی مناسب ترین خدمت را در مناسب ترین مکانی که نیاز به آن خدمت دارد، ارائه می دهند. این دغدغه در واقع همان پاسخگویی اجتماعی است.

هدف اصلی:
ارتقای نظام آموزش پزشکی دانشگاه در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه

اهداف اختصاصی:

  • طراحی نظام شناسایی و ارزیابی نیازهای واقعی جامعه در حوزه سلامت در استان
  • طراحی ارزشیابی برنامه آموزش پزشکی در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه
  • طراحی برنامه های توانمند سازی در دانشگاه ها و گروه های آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه
  • اصلاح کوریکولوم آموزشی گروه های آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه

<<بازگشت به صفحه قبل