اخبار مرکز
آرشيو اخبـار
 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>معرفی مرکز   > گزارش عملکرد  

 
                                                                                                                                                                                                          
گزارش
 عملکرد مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمان  گزارش عملکرد مرکز در سال 1382 
  گزارش عملکرد مرکز در سال 1383 
  گزارش عملکرد مرکز در سال 1384 
  گزارش عملکرد مرکز در سال 1385 
  گزارش عملکرد مرکز در سال 1386 
  گزارش عملکرد مرکز در سال 1387 
  گزارش عملکرد مرکز در سال 1388
 
  گزارش عملکرد مرکز در سال 1389 
  گزارش عملکرد مرکز در سال 1390 
  گزارش عملکرد مرکز در سال 1391 ( همراه با مقایسه چهارساله) 
   گزارش عملکرد مرکز در سال 1392 
   گزارش عملکرد مرکز در سال 1393 

 

   بازگشت به صفحه قبل>>