مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>معرفی مرکز   > برنامه راهبردی مرکز  


برنامه راهبردی معاونت آموزشی و مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
 نقشه علمی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
مستندات مربوط به گزارش ارزیابی درونی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
 
برنامه راهبردی معاونت آموزش  و مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 


 
  بازگشت به صفحه قبل>>  

  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار