مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>فعالیت ها   > فعالیت های کشوری فعالیت های کشوری مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی کرمان
   
 

برگزاری هشتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

 
 کتابچه خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 
 قطعنامه هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 
 گزارش پایانی هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 

 

 

برگزاری پنجمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی

 
 کتابچه خلاصه مقالات پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی
 
 قطعنامه پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی
 
 گزارش نهایی پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی
 
  
                                                                       
   
 پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور  
  
 کتابچه مستندسازی برگزاری پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
 

                                                                       

   بازگشت به صفحه قبل>> 
  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار