مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمان> فعالیت ها> آیین نامه ها  


                                                          آیین نامه های موجود در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی 


                               آیین نامه دفاتر توسعه (EDO)     
 آیین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان 
 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان 
 آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی استعدادهای درخشان 
 آیین نامه دانش پژوهی در آموزش 
 برنامه آموزشی دوره مجازی کارشناسی ارشد جامعه نگر 
 آیین نامه دوره های آموزش از راه دور دانشگاه های علوم پزشکی 
 برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 
  آیین نامه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی        
 شیوه نامه  برگزاری دوره فلوشیپ آموزش پزشکی          


   بازگشت به صفحه قبل>> 
  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار