مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>معرفی مرکز   >  تاریخچه و معرفی  مرکز                                           تاریخچه و معرفی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی (EDC) کرمان


مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یکی از مدیریت های وابسته به معاونت آموزشی دانشگاه است که از سال 1372 شروع به فعالیت نموده و درحال حاضر به عنوان یکی از مراکز فعال در سطوح کشور می باشد. این مرکز در حال حاضر از طریق کمیته های برنامه ریزی آموزشی، توانمندسازی اعضای هیأت علمی، ارزشیابی، پژوهش درآموزش، واحد آموزش مجازی، واحد هدایت استعدادها و عملکرد درخشان و انتشار مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی و بولتن علمی خبری بازتاب، در زمینه آموزش پزشکی و بهبود کیفیت آموزش های علمی و تئوری گروه علوم پزشکی به فعالتهای خود ادامه می دهد

اهداف:

هدف كلی:
 توسعه و ارتقای کیفیت آموزش پزشکی با بهره گیری از روشهای جدید آموزش ونتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه

اهداف تخصصی:   

تدوین و اجرای برنامه های آموزشی (کارگاهها و سمینارها) جهت اعضای محترم هیئت علمی
 فراهم نمودن منابع و امکانات پژوهش در آموزش
 بررسی سیستمها و برنامه های آموزشی، ارزشیابی، نحوه تدریس و برنامه های آموزشی
 همکاری با سایر بخش هاي دانشگاه و فراهم نمودن تسهیلات جهت رفع نیازهای آموزشی بخش سلامت و درمان

 شرح وظایف و معرفی واحدهای زیر مجموعه مرکز

واحدپایش و ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی
واحد توانمند سازی اعضای هیأت علمی
واحد برنامه ریزی درسی
واحد استعدادهای درخشان
واحد پژوهش در آموزش
کمیته دانش پژوهی در آموزش
واحد آموزش پاسخگو
مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
نشریه بازتاب
واحد آموزش مجازی
واحد هماهنگی دفاتر توسعه دانشکده / بیمارستان (EDO)
مرکز مهارتهای بالینی
گروه آموزش پزشکی
جشنواره آموزشی شهید مطهری
تحلیل آزمون

مدیران مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی از ابتداء تأسیس مرکز

دکتر محمد رضا شکیبی
متخصص داخلی، فوق تخصص روماتولوژی
مدت مدیریت: از بدو تأسیس
دکتر زهرا جلیلی
دکتری تخصصی آموزش بهداشت
مدت مدیریت: از سال 1382 لغایت 1387
دکتر پیام خزائلی
دکتری تخصصی فارماسویتیکس
مدت مدیریت: از سال 1387 لغایت  1391
دکتر سمیه نوری حکمت
دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدت مدیریت: ازسال 1391 لغایت  1392


 دکتر کامبیز بهاءالدینی
دکتری تخصیصی پزشکی از راه دور
مدت زمان مدیریت: از انتهای سال 1392 لغایت 1395
 
 دکتر محمود رضا دهقانی
پزشک عمومی، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
مدت زمان مدیریت: از سال 1395 لغایت 1397
 

  


  بازگشت به صفحه قبل>>  

  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار