مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>معرفی مرکز   > اعضای مرکز  

                                                                                                                                              
اعضای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 

    دکتر محمود رضا دهقانی
مدیر  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
عضو هیأت علمی مرکز
مدیر اجرایی مجله گامهای توسعه
مسئول ارزیابی درونی
CV

  دکتر بهشید گروسی
سردبیر مجله گام های توسعه

 دکتر رقیه ارشاد سرابی
عضو هیأت علمی مرکز
مسئول واحد توانمند سازی اعضای هیأت علمی 

 دکتر مریم اخوتی
مسئول واحد پایش و  ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید

 دکتر افشین صرافی نژاد
مسئوول واحد آموزش مجازی دانشگاه

 دکتر عصمت نوحی
مسئول واحد برنامه ریزی درسی
 دکتر سکینه سبزواری
مسئول کمیته دانش پژوهی

 دکتر سارا شفیعی پور
مسئول واحد استعدادهای درخشان

 دکتر بهاره بهمن بیجاری
مدیر گروه آموزش پزشکی 
 زهرا فتاحی
کارشناس مسئوول  واحد ارزشیابی

 هاجر شفیعان
کارشناس مرکز مطالعات

 
بنت الهدی ودیعتی
کارشناس واحد استعدادهای درخشان

 زهرا گرانمایه
کارشناس مجله گامهای توسعه

 فرزانه محمدی
کارشناس مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی

 

پروانه شریفی
کارشناس واحد برنامه ریزی درسی
  محبوبه اعزازی
کارشناس واحد ارزشیابی


   اسماء نوروز ماهانی
کارشناس گروه آموزش پزشکی
 پرهام درگاهی
مسئوول هماهنگی دفاتر توسعه آموزش (EDo) 
         بازگشت به صفحه قبل>>  
  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار