مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>معرفی مرکز   > اعضای مرکز  

                                                                                                                                              
اعضای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 

 دکتر سمیه نوری حکمت
مدیر  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 
    دکتر محمود رضا دهقانی
معاون  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
عضو هیأت علمی مرکز
مدیر اجرایی مجله گامهای توسعه
مسئول ارزیابی درونی

  دکتر حبیبه احمدی پور
سردبیر مجله گام های توسعه

 دکتر رقیه ارشاد سرابی
مسئول واحد توانمند سازی اعضای هیأت علمی 

 دکتر مریم اخوتی
مسئول واحد پایش و  ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید

 دکتر عصمت نوحی
مسئول واحد برنامه ریزی درسی
 دکتر سکینه سبزواری
مسئول کمیته دانش پژوهی

 دکتر محسن بصیری
مسئول واحد استعدادهای درخشان

 دکتر بهاره بهمن بیجاری
مدیر گروه آموزش پزشکی 
 زهرا فتاحی
کارشناس مسئوول  واحد ارزشیابی

 سارا شفیعان
کارشناس مرکز مطالعات

 
بنت الهدی ودیعتی
کارشناس واحد استعدادهای درخشان

 زهرا گرانمایه
کارشناس مجله گامهای توسعه

 

پروانه شریفی
کارشناس واحد برنامه ریزی درسی
  محبوبه اعزازی
کارشناس واحد ارزشیابی


   اسماء نوروز ماهانی
کارشناس گروه آموزش پزشکی
 دکتر پرهام درگاهی
مسئوول هماهنگی دفاتر توسعه آموزش (EDo) 
 زینب شکیبا
کارشناس واحد توانمند سازی اعضای هیأت علمی 
 مریم مکی
کارشناس بسته های تحول و نوآوری در آموزش 
         بازگشت به صفحه قبل>>  
  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار