مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>سایر واحدها  > واحد برنامه ریزی  آموزشی  

                                                                                                                                                                                 
واحد برنامه ریزی آموزشی   

برنامه ريزي راه و روشي منظم و سیستماتیک براي هدايت فعاليت هاي انساني براي اهداف و مقاصد مشخص است. برنامه ریزی درسی و آموزشی، ترکیب پیچیده ای از اهداف آموزشی، محتویات دوره، استراتژیهای آموزشی، پیامدهای یادگیری، تجارب آموزشی، ارزیابی محیط آموزشی، روش های یادگیری، برنامه زمان بندی شده برنامه کاری وعملیاتی و... میباشد که نیازمند توانائیهای عملی، خلاقیت، تحقیق و تفحص، صرف وقت و دقت نظر است و برای شناسایی نواقص احتمالی، ضرورت انجام برنامه به صورت پایلوت وتحقیق بررسی نتایج کار ضروری است.
نظر به اينكه اولين وظيفه هر مركز توسعه آموزش و بهبود برنامه درسي است تا منطبق به نيازهاي جامعه و مبتني بر وظيفه اي باشد كه آموزش گيرندگان در آينده انجام خواهند داد. لذا مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي از طريق كميته برنامه ريزي درسي به طور ويژه به تقويت مهارت هاي برنامه ريزي درسي و بهبود كيفيت مواد ياد دهي، ياد گيري و ارزيابي يادگيري دانش جويان وكار آيي آموزش مي پردازد.

اهداف و فعاليتها

  •   بازنگری و بهینه سازی برنامه های موجود
  •  هدایت برنامه های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت برنامه های نوین
  •   تغییردر نحوه طراحی برنامه ها (از وضعیت تک رشته ای به سمت چند رشته ای یاIntegration)
  •   بررسی استانداردهای برنامه آموزشی رشته های مختلف آموزشی علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی
  •  استفاده از توانایی دانشکده ها و همکاری گروه های آموزشی
  •  تطبیق برنامه های موجود با استانداردهای آموزشی ملی
  •  بررسی برنامه ها در سطح میانی (غیر متمرکز) و بررسی نتایج و ارسال گزارشات
  • طراحی برنامه های سطوح میانی (غیر متمرکز و منطقه ای)
  •  هدایت برنامه ها در سطوح استراتژیکی ، تاکتیکی و عملیاتی
  •   تحقیق ومطالعه نتایج برنامه های ارائه شده

همچنین با توجه به اهمیت بازنگری دروس رشته های علوم پزشکی جهت هماهنگ شدن با تغییر و تحولات علمی و تکنولوژیکی و پیشرفت های روز افزون آنها، واحد برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برنامه های زیر در راستای دست یابی به اهداف بازنگری رشته ها وبرنامه های درسی انجام شده است:

- طراحی نرم افزار ارسال الکترونیکی طرح درس  در وب سایت پایش و ارزشیابی  عملکرد  اعضای هیئت علمی.
- برگزاری کارگاه های طراحی آموزشی  در شروع  نیمسال های تحصیلی به تفکیک دانشکده و گروه های آموزشی.
- برگزاری  کارگاه های آموزشی  طرح درس و ارسال الکترونیکی طرح درس
- بررسی طرح درس های ارائه شده توسط اساتید و ارائه بازخورد به آنها
- ارائه مشاوره  به مدرسین در مورد نوشتن طرح درس
- برنامه ریزی کارگاه های آموزشی روش ها  و فنون نوین آموزشی
 

مسئول واحد برنامه ­ريزی
دکتر عصمت نوحی

کارشناس واحد
پروانه شریفی


 

فرم ها و راهنمای  طرح درس

 فرم طرح درس تئوری
 
 فرم طرح درس بالینی
 
راهنمای تدوین طرح درس
 
  فرم ارزیابی  طرح درس   
  

  بازگشت به صفحه قبل>>  

  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار