مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>سایر واحدها    > واحد پژوهش در آموزش    


                                                                                       واحد پژوهش در آموزش 

پژوهش در آموزش يكي از اركان اصلي مراكز توسعة آموزش كشور به شمار مي رود چرا كه برنامه ريزيهاي آموزش و ميزان توفيق در اثر بخشي اين برنامه ها منوط به نتايج تحقيقات مستندات علمي در اين زمينه مي باشد. واحد پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشكي كرمان با بهره گيري از نيروهاي كارآمد و محققين آموزش با طراحي و مشاوره توسعه طرحهاي پژوهش در آموزش در جهت تعالي و ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان قدم برمي­دارد.

هدف اصلی:
ارتقاء کمی و کیفی پژوهش درآموزش

 اهداف اختصاصی:

   - تعيين اولويتهای پژوهش در آموزش
   - بهبود روند بررسی طرحهای پژوهشی
    - تشویق اعضای هیات علمی برای شرکت در فعاليتهای پژوهش در آموزش  
 بهبود روند بررسی طرحهای پژوهشی
تهیه چک لیست ملزومات ساختاری طرح تحقیقاتی
وزن دادن به متغیرهای چک لیست از طریق نظرخواهی
تأیید چک لیست توسط مدیر مرکز
تهیه دفتر ثبت طرحهای تحقیقاتی با مشخصات لازم
تهیه پست الکترونیکی دفتر پژوهش
اتوماسیون بررسی طرحهای پژوهشی
راهنمای تکمیل طرح تحقیقاتی 
طراحی فرم طرح تحقیقاتی اختصاصی


تعیین اولویت­های پژوهش در آموزش
جمع­ آوری نظرات صاحب­نظران و مسئولین در خصوص اولویت 
ارسال نامه به پژوهشگران آموزش، معاونین آموزشی 
نظرخواهی از اعضاء شورای پژوهش در آموزش 
جمع­بندی و تعیین اولویت­ها 
اعلام اولویت­ها به معاونین آموزشی، رؤسای دانشکده­ها

تشویق اعضای هیأت علمی در شرکت در فعالیتهای پژوهش در آموزش 
تسهیل در طرح و تصویب طرحهایی که در اولویت­های پژوهشی قرار دارند
طراحی کارگاه­های پژوهش در آموزش 
برگزاری گارگاه­های پژوهش در آموزش  
تسهیل شرکت در کنگره­های داخلی و خارجی با جلب نظر معاونت 
اطلاع رسانی و معرفی سایتهای معتبر جهت انتشار نتایج تحقیق 
معرفی و تجلیل از پژوهشگر نمونه در زمینه آموزش پزشکی 
در دسترس قرار دادن منابع چاپی و الکترونیکی در اختیار پژوهشگران فعال

اعضای واحد پژوهش در  آموزش:​​

  دکتر محمودرضا دهقانی
  دکتر حسین صافی زاده
  دکتر بهاره بهمن بیجاری
  دکتر رقیه ارشاد سراب
  دکتر عصمت نوحی
  دکتر مریم اخوتی


اطلاعات مفید در پژوهش در آموزش

دستورالعمل طرح های پژوهش در آموزش

فرم پیش نویس طرح های پژوهش در آموزش
  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار