مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>سایر واحدها   > واحد هماهنگی دفاتر توسعه (EDO) 
  
واحد هماهنگی دفاتر توسعه آموزش(EDO)
  توسعه کیفی، تفکر، مطالعه، تحقیق، هدایتگری، برنامه­ ریزی و پایش اثر بخشی برنامه­ های  آموزشی از اهداف مراکز توسعه آمورش است که از طریق مشارکت وسیع دفاتر توسعه تحقق می­ یابد. با توجه به اینکه امور آموزشی در دانشکده­ها و بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه  عموماً توسط معاونین آموزشی هدایت و رهبری می­شوند و از آنجا که معاونین آموزشی به دلیل درگیری در امور جاری آموزش وقت کافی جهت تحول، تغییر، تفکر، مطالعه و تحقیق در حوزه های وسیع آموزش را ندارند انتظار می­رود که از دفاتر توسعه به عنوان بازوهای توسعه حمایت نمایند. این دفاتر با استفاده از مشارکت گروهی اعضاء هیئت علمی در 5 محور توسعه آموزش متشکل از پژوهش درآموزش، برنامه ریزی، ارزشیابی، آموزش مدرسین و آموزش مداوم در سطح حرفه ­ای حوزه عمل خود، فعالیت می­ نمایند. مسلماً تصور اینکه مرکز توسعه آموزش در دانشگاه با تشکیلات محدود به تنهایی بتواند به امور کیفی آموزش دانشگاه بپردازد، تصوری بسیار سطحی است در حالی که مراکز توسعه به منظور نهادینه کردن امر توسعه کیفی در دانشگاه نقش تسهیل کننده را به عهده دارند و دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و بیمارستانهای تابعه آموزشی با استفاده از امکانات و ظرفیتهای بالقوه موجود در مراکز در سطحی بسیار وسیع و همه جانبه در حوزه­های گسترش آموزش با شناخت نیازهای حرفه­ ای و  اجتماعی جامعه هدف خود می­توانند در تحقق اهداف توسعه آموزش بسیار مؤثر باشند. با این  منظور دفاتر توسعه آموزش از سال 1383،  تشکیل گردید.

 مسئول هماهنگی دفاتر EDO دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی: 

 دکتر محمودرضا دهقانی، پرهام درگاهی

 مسئولین EDO دانشکده هاو بيمارستانهای آموزشی: 

   دکتر حامد منوچهری (دانشکده دندانپزشکی)
   دکتر تانیا دهش (دانشکده بهداشت)
   خانم مهشید ناظم زاده (دانشکده پیراپزشکی)
   دکتر شهرزاد مظهری  (بیمارستان شهید بهشتی)
   دکتر علیرضا امیر بیگی  (دانشکده پزشکی)
   دکتر حمیدرضا سامزاده (دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی)
   دکتر ناعمه نیک ورز (دانشکده داروسازی)
   دکتر  مریم عامی زاده  (بیمارستان شفا)

   دکتر محمد حسین گذشتی (بیمارستان افضلی پور)
   دکترعصمت نوحی (دانشکده پرستاری و مامایی)
   دکتر عليرضا سعيد (بیمارستان شهید باهنر)

 
 خانم صدیقه خدابنده شهرکی (دانشکده پرستاری زرند)
 

 اهداف و فعاليتها:


هدف اصلی تشکیل و گسترش دفاتر توسعه آموزشی را می­توان افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی و مراکز آموزشی زیر مجموعه دانشگاه در فعالیت­های محوری توسعه آموزش در سطح گسترده دانست.

 فعالیت­ها به تفکیک کمیته­ های موضوعی دفاتر توسعه:

 الف. فعاليتهاي كميته پژوهش در آموزش:

·         تعيين اولويت هاي پژوهش در حوزه آموزشي خود

·         تدارك امكانات كافي جهت Search مقالات

·         تهيه آرشيو مقالات و تحقيقات آموزشي

·         تشويق اعضاء هيات علمي به انجام تحقيقات آموزشي

·         تدارك برنامه­ هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي

·         اطلاع رساني در زمينه سايت ها و ارتباطات آموزشي

·         ارتباط مستمر با مركز توسعه دانشگاه و ارائه طرح هاي آموزشي جهت تصويب و كارشناسي

ب. فعاليتهاي كميته برنامه­ ريزي آموزشي در دفاتر توسعه:

·      جلب حمايت و پيگيري ارائه طرح درس Lesson Plan توسط اعضاء هيات علمي

·       جلب حمايت گروههاي آموزشي در زمينه تدوين برنامه­ هاي دوره­ هاي آموزشيCOURS PLAN

·      همكاري با گروههاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه­ هاي جاري آموزشي

·      مشاركت در برنامه­ ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرا و تحقيق شيوه­ هاي نوين آموزشي

·      بازنگري برنامه­ هاي موجود

·      بررسي فرايندهاي آموزشي، آئئن نامه­ هاي آموزشي، طرح ها، برنامه­ ها و فعاليت هاي آموزشي

·      بررسي و پيشنهاد برنامه­ هاي جديد

·      پيشنهادات جهت رفع نواقص احتمالي

·      ارتباط مستمر با مركز توسعه دانشگاه و شركت در برنامه­ هاي مربوطه

·      ارزشيابي برنامه ­هاي آموزشي  

            

     ج. فعاليتهاي كميته آموزش اساتید در دفاتر توسعه:
                  ·         نياز سنجي آموزشي اعضاء هيات علمي

·         همكاري در طرح و برنامه­ ريزي كارگاههاي آموزشي

·         تهيه و انتشار مطالب علمي در  زمينه فرايند ياددهي يادگيري

·         طرح و برنامه ريزي كارگاههاي آموزشي در توسعه فرايند آموزش

·         توسعه توانايي هاي اساتيد در زمينه تكنولوژي آموزشي

·         توسعه توانايي هاي اساتيد در گسترش روش هاي بهينه و نوين آموزش    د. فعاليتهاي كميته ارزشيابي در دفاتر توسعه:

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان  شاخص هاي ارزشيابي مناسب توانايي ها، عملكرد، مهارتها و... 

                   بررسي مشكلات تحصيلي، افت تحصيلي، موفقيت تحصيلي و ...

ارزشيابي مدرسين بانك اطلاعات فعاليت هاي آموزشي، اجرايي و پژوهشي

ارزشيابي سيستم آموزشي  بانك اطلاعات مربوط به فضا، امكانات، تجهيزات، تسهيلات و...  شاخصهاي آموزشي و تخصصي
دانشكده، بالين، درمانگاه، بيمارستان
 تهيه و تدوين برنامه ­هاي ارزشيابي دروني گروههاي آموزشي گزارش شاخص هاي آموزشي دانشكده، بيمارستان و ارائه راهبردهاي رفع نواقص احتمالي

 

     و. فعاليتهاي كميته آموزش مداوم در دفاتر توسعه:

·         نياز سنجي در ارتباط با موضوعات تخصصي

·         برقراري ارتباط با گروههاي آموزشي و تدوين برنامه­ هاي آموزش مداوم

·         شناسايي روز آمد نيازهاي آموزشي

·         تهيه فهرست موضوعات آموزشي

·         تعيين اولويتهاي برنامه­ هاي آموزشي

·         تعيين مشكلات مربوط به سلامت در ارتباط با موضوع تخصصي بر اساس شواهد

·                                 تهيه فهرست موضوعات آموزشي با هدف كاهش مشكلات سلامتي و افزايش رضايتمندي جامعه
 آیین نامه فعالیتهای دفاتر توسعه آموزش (EDO)  
 دفاتر توسعه آموزش در دانشکده  ها 
 دانشکده پزشکی  
 دانشکده دندانپزشکی  
 دانشکده داروسازی 
 دانشکده بهداشت  
 دانشکده پیرا پزشکی  
 دانشکده پرستاری و مامایی رازی 
 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 

   بازگشت به صفحه قبل>>                     

      د. فعاليتهاي كميته ارزشيابي در دفاتر توسعه:

·         ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان  شاخصهاي ارزشيابي مناسب تواناييها، عملكرد، مهارتها و... 

  •   بررسي مشكلات تحصيلي، افت تحصيلي، موفقيت تحصيلي و ...

·         ارزشيابي مدرسين بانك اطلاعات فعاليتهاي آموزشي، اجرايي و پژوهشي

·         ارزشيابي سيستم آموزشي  بانك اطلاعات مربوط به فضا، امكانات، تجهيزات، تسهيلات و...  شاخصهاي آموزشي و تخصصي دانشكده، بالين، درمانگاه، بيمارستان پيگيري، تهيه و تدوين برنامه­هاي ارزشيابي دروني گروههاي آموزشي گزارش شاخصهاي آموزشي دانشكده، بيمارستان و ارائه راهبردهاي رفع نواقص احتمالي

                    

      د. فعاليتهاي كميته ارزشيابي در دفاتر توسعه:

·         ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان  شاخصهاي ارزشيابي مناسب تواناييها، عملكرد، مهارتها و... 

  •   بررسي مشكلات تحصيلي، افت تحصيلي، موفقيت تحصيلي و ...

·         ارزشيابي مدرسين بانك اطلاعات فعاليتهاي آموزشي، اجرايي و پژوهشي

·         ارزشيابي سيستم آموزشي  بانك اطلاعات مربوط به فضا، امكانات، تجهيزات، تسهيلات و...  شاخصهاي آموزشي و تخصصي دانشكده، بالين، درمانگاه، بيمارستان پيگيري، تهيه و تدوين برنامه­هاي ارزشيابي دروني گروههاي آموزشي گزارش شاخصهاي آموزشي دانشكده، بيمارستان و ارائه راهبردهاي رفع نواقص احتمالي


  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار