مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>سایر واحدها   > کمیته دانش پژوهی در آموزش 

کمیته دانش پژوهی در آموزش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس رسالت خود پس از شکلگیری کمیته دانش پژوهی در آموزش با توجه به آئین نامه کشوری ارتقاء، اقدام به تعیین مصادیق حیطه های پژوهش در آموزش نموده است که به شرح زیر می باشد:

     

  • تدوین استانداردها و برنامه های آموزشی کشوری مختلف با تایید دبیرخانه های ذیربط معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • بکارگیری روشهای نوین در برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی فعالیتهای آموزشی با ارائه مستندات آن
  • ارائه و اجرای طرح دوره های جدید آموزش مداوم، آموزش اساتید و ضمن خدمت
  • ارزشیابی
  • راهنمایی و مشاوره

 مسئول واحد:
دکتر سکینه سبزواری

آیین نامه ها و فرمها
آیین نامه دانش پژوهی در آموزش
حیطه های دانش پژوهیدر آموزش
فرم ارزیابی دانش پژوهی در آموزش
فرم ارائه مستنداتدانش پژوهی در آموزش

                                                                                                                                     بازگشت به صفحه قبل>>


  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار