مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>فعالیت ها> نشریه بازتاب  
 
نشریه بازتاب (بولتن علمی خبری مرکز مطالعات و توسعه آموزش کرمان) 
 
 
  

اطلاع رساني  به اعضاء مركز و اساتيد دانشگاه و همچنين فعالان آموزش پزشكي از فعاليتهاي انجام شده در مركز مطالعات و توسعه آموزش  دانشگاه و انعكاس اخبار و وقايع جديد كشوري و همچنين تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهي دانشگاهيان در زمينة آموزش پزشكي، نياز به انتشار يك خبرنامة مناسب را ضروري مي سازد. 

در اين راستا بولتن علمي خبري بازتاب از سال 1383 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به چاپ رسیده است. که تا کنون چندین شماره از این نشریه به چاپ رسیده است. این نشریه تا قبل از پاییز 1388 یک الی دو شماره در سال به چاپ می رسیده است. از این تاریخ به بعد با مصوبه هیأت تحریریه نشریه بازتاب به صورت فصلنامه و منظم چاپ می­ گردد. لازم به ذکر است این نشریه در شماره بهار خود به جهت همراهی با همایش سراسری آموزش پزشکی همواره یک شماره به عنوان ویژه نامه علاوه بر چهار شماره در سال چاپ می نماید.

مسئول امور اجرائی:
هاجر شفیعان 

 
 

 

  آرشیو شماره گذشته نشریه بازتاب  
  نشریه علمی خبری بازتاب - شماره دو  (زمستان هشتادو سه) 

 
نشریه علمی خبری بازتاب - شماره سه (تابستان هشتادو چهار) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره چهار (دیماه هشتادو چهار) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره پنج (اسفند هشتادو چهار) 
  نشریه علمی خبری بازتاب - شماره شش ( تابستان هشتادو پنج) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره هفت (اسفند هشتادو پنج) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره هشت (شهریور هشتادوشش) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره نه (اسفند هشتادو شش) 
  نشریه علمی خبری بازتاب - شماره ده (مرداد هشتادو هفت) 
  نشریه علمی خبری بازتاب - شماره یازده (اسفند هشتادو هفت) 
  نشریه علمی خبری بازتاب - شماره دوازده (مهر هشتادو هشت) 
  نشریه علمی خبری بازتاب - شماره سیزده (آذر هشتادو هشت) 
  نشریه علمی خبری بازتاب - شماره چهارده (اسفند هشتادو هشت) 
  نشریه علمی خبری بازتاب - شماره پانزده (خرداد هشتادو نه) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره شانزده (خرداد هشتادو نه) 
  نشریه علمی خبری بازتاب - شماره هفده (شهریور هشتادو نه) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره هیجده (آذر هشتادو نه) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره نوزده (اسفند هشتادو نه) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره بیست (خرداد نود) 
  نشریه علمی خبری بازتاب - شماره بیست و یک (خرداد نود) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره بیست و دو (بهمن نود) 
 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره بیست و سه (آذر نود)
 
 
نشریه علمی خبری بازتاب - شماره بیست و چهار (بهمن نود) 
 
 
نشریه علمی خبری بازتاب - شماره بیست و پنج (خرداد نودو یک)
 
 
نشریه علمی خبری بازتاب - شماره بیست و شش (خرداد نودویک)
 
 
نشریه علمی خبری بازتاب - شماره بیست و هفت (شهرویور نودویک)
 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره بیست و هشت (آذر نودو یک)  
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره بیست و نه ( اسفتد نودویک) 
 
نشریه علمی خبری بازتاب - شماره سی (شهریور نود و دو)
 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره سی و دو (اسفند نودو دو) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره سی و سه ( اردیبهشت نودو سه) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره سی و چهار (شهریور نودوسه) 
 نشریه علمی خبری بازتاب - شماره سی و پنج (دیماه نودو سه) 

 


   بازگشت به صفحه قبل>> 
  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار